Vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou environmentálnou legislatívou:

– zákon o ovzduší, 
– zákon o IPKZ, 
– zákon o odpadoch, 
– zákon o vodách, 
– zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd, 
– nariadenie REACH, atď.

Identifikácia problémových, resp. absentujúcich dokumentov a procesov,
Návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou,
Návrh optimalizačných opatrení s cieľom racionalizácie nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.
Vyhodnotenie plnenia zákonných povinností podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o zodpovednosti za environmentálne škody.
Návrh opatrení na zníženie rizikového potenciálu a maximálnej možnej škody.
Vypracovanie rizikovej analýzy a návrh optimálneho riešenia pre zabezpečenie plnenia povinností podľa §13 Zákona č. 359/2007 Z. z. /finančné krytie zodpovednosti/.
Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.