Komplexné odborné poradenstvo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od žiadosti o vydanie integrovaného povolenia (IP) až po uvedenie do skúšobnej prevádzky a trvalej prevádzky: 

 • vypracovanie žiadostí o vydanie IP /vrátane žiadosti o vydanie stavebného povolenia/,

 • vypracovanie žiadostí o zmenu IP,

 • vyhodnotenie najlepších dostupných techník  BAT  podľa dokumentov BREF,

 • zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov.


Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie:


 • havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

 • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,

 • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,

 • žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,

 • program odpadového hospodárstva,

 • ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.
Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.