Komplexné odborné poradenstvo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

   Vyhodnotenie súladu prevádzky s platnou legislatívou v oblasti odpadov a obalov.
   Identifikácia problémových dokumentov a procesov.
   Návrh opatrení na nápravu problémových procesov a zosúladenie dokumentácie s platnou legislatívou.
   Návrh optimalizačných opatrení systému odpadového hospodárstva s cieľom zníženia nákladov a plnenia podmienok platnej legislatívy.
   Vypracovanie návrhov ekonomických riešení, systémov nakladania s odpadmi od separovaného zberu až po odber vyseparovaných zložiek. 

   Odpady :

   vypracovanie Hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním
   prevádzková evidencia vedená na Evidenčných listoch odpadu
   vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov
   vypracovanie Sprievodných listov nebezpečných odpadov
   výkon pravidelných kontrol v prevádzke v zmysle rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. integrovaného povolenia)
   vypracovanie potrebných žiadostí v zmysle zákona o odpadoch
   vypracovanie prevádzkových poriadkov na nakladanie s odpadmi

   Taktiež ponúkame

   Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia nie nebezpečných odpadov a aj nebezpečných odpadov vrátane prepravy technikou v súlade s ADR. .
   Zabezpečujeme odber stavebného, živnostenského a priemyselného odpadu. 
   Špeciálne upraveným kontajnerom zabezpečujeme prepravu vysokozdvižných vozíkov a inej techniky. 

Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.