OUTSOURCING životného prostredia predstavuje dodávateľský výkon služby ekológa spoločnosti. Zahŕňa predovšetkým zabezpečenie splnenia všetkých zákonných povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu, vrátane vypracovania žiadosti na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zastupovanie v konaní s príslušnými úradmi, sledovanie aktuálnych právnych predpisov v oblasti životného prostredia vrátane ich aktualizácii a ich bezodkladná aplikácia, sledovanie termínov a spracovávanie hlásení (odpady, ovzdušie a pod.) pre príslušné úrady štátnej správa a samosprávy z oblasti životného prostredia. Spracovanie programov odpadového hospodárstva, havarijne plány, prevádzkové poriadky vrátane stokových sieti a pod. 

    Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie priemyselných prevádzok a jej zmien:

- havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obvzlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku /havarijný plán – voda/,
- súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení /súbor TPP a TOO/,
- súhlas orgánu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
- program odpadového hospodárstva /POH/,
- ďalšia prevádzková dokumentácia v zmysle zákona o IPKZ, ochrane ovzdušia, vodách, odpadoch, obaloch, priemyselných haváriách a zodpovednosti za environmentálne škody.

    Vypracovanie alebo kontrola mesačných/štvrťročných/ročných hlásení podľa zložkových zákonov:

- ovzdušie,
- vody, 
- odpady


Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.