Prevádzka spoločnosti REMAS Servis, s.r.o. na ul. Bojnícka v Bratislave zabezpečuje pre klientov spoločnosti :

- odber a zhromažďovanie odpadov na základe súhlasu vydaného Okresným úradom životného prostredia v Bratislave
- autorizovanú činnosť v oblasti spracovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení
- prepravu ostatných odpadov, ale i nebezpečných odpadov vyžadujúcich ADR

Rozhodnutia okresného úradu o nakladaní s odpadmi:
OU-BA-OSZP3-2017-039613-LEG-III
Registrácia
OU-BA-OSZP2-2016/070966/II/POD
OU-BA-OSZP3-2016/042427/CEM/III
OU-BA-OSZP3-2016/026696-3/CEM/IV
OU-BA-OSZP3-2016/026697-3/CEM/IV
ZPH 572/2012 KOS
ZOZ 6602/2013 KOS
OU-BA-OSZP2/2014/00336/BLM
OU-BA-OSZP3-2016/026699-3/CEM/III
Krajská preprava 2017 na rozšírený zber


Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zriadení na zber odpadov nakladá : 

Kat. č. Názov odpadu Kat.
07 02 13 Odpadový plast O
10 11 03 Odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 101111 O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
16 01 03 Opotrebované pneumatiky O
16 01 19 Plasty O
16 01 20 Sklo O
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 04 03 Olovo O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410 O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903 O
19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 190111 O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 05 Sklo O
19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 191206 O
19 12 08 Textílie O
20 01 02 Sklo O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 07 Objemný odpad O
08 01 12Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11O
08 01 18Odpady z odstraňovania farby alebo laky iné ako uvedené v 080117O
08 03 13Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12O
08 03 18Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 14 O
09 01 07Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebraO
09 01 08Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebraO
15 01 03Obaly z drevaO
16 01 12Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest iné ako uvedené v 16 01 11O
16 03 04Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03O
16 03 06Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05O
16 05 09Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508O
16 06 04Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03O
16 08 01Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, rodium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07O
16 08 03Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikovanéO
17 01 03Obkladačky, dlaždice,  keramikaO
17 04 01Med, bronz, mosadzO
17 04 02HliníkO
17 04 04ZinokO
17 04 06CínO
17 04 07Zmiešané kovyO
17 05 06Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05O
17 05 08Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 06 04Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03O
17 08 02Stavebné materiály na báze iné ako uvedené v 17 08 01O
18 02 06Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05O
19 09 01Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablícO
19 10 01Odpad zo železa a oceleO
19 12 02Železné kovyO
19 12 03Neželezné kovyO
20 01 01Papier a lepenkaO
20 01 34Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02O
20 01 38Drevo iné ako uvedené v 20 01 37O
20 01 39PlastyO
20 02 02Zemina a kamenivoO
08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci neb. Látky N
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N
15 01 10 Obaly obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie ... N
16 01 07 Olejové filtre N
16 06 01 Olovené batérie N
16 06 02 Niklovo – kadmiové batérie N
16 07 08 Odpady obsahujúce olej N
16 07 09 Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
19 08 10 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 190809 N
02 01 08Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky (ďalej „NL“)N
06 04 04Odpady obsahujúce ortuťN
07 01 07Halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 13Tuhé odpady obsahujúce NLN
07 06 10Iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 10Iné filtračné koláče a použité absorbentyN
08 01 11Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NLN
08 01 13Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NLN
08 01 17Odpady z odstraňovania farby alebo laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NLN
08 03 12Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NLN
09 01 01Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorovN
09 01 02Roztoky vodorozpustných vývojok a ofsetových dosiekN
09 01 03Roztoky vývojok v rozpúšťadláchN
09 01 04Roztoky ustaľovačovN
12 01 10Syntetické rezné olejeN
13 01 05Nechlórované emulzieN
13 01 10Nechlórované minerálne hydraulické olejeN
13 01 11Syntetické hydraulické olejeN
13 01 12Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické olejeN
13 01 13Iné hydraulické olejeN
13 02 06Syntetické motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 07Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 03 07Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné olejeN
13 03 08Syntetické izolačné a teplonosné olejeN
13 03 09Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné olejeN
13 03 10Iné izolačné a teplonosné olejeN
13 05 01Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vodyN
13 05 03Kaly z lapačov nečistôtN
13 05 06Olej z odlučovačov oleja z vodyN
13 07 01Vykurovací olej a motorová naftaN
13 07 02BenzínN
13 07 03Iné paliváN
16 01 11Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbestN
16 01 13Brzdové kvapalinyN
16 01 14Nemrznúce kvapaliny obsahujúce NLN
16 01 21Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114N
16 03 03Anorganické odpady obsahujúce NLN
16 03 05Organické odpady obsahujúce NLN
16 05 07Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NLN
16 05 08Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NLN
16 06 06Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorovN
16 08 02Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovovN
16 08 07Použité katalyzátory kontaminované NLN
20 01 26Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25N
20 01 33Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérieN


Kat. č.Názov odpaduKat.
16 02 11
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
16 02 13Vyradené  zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212N
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160212 O
20 01 21Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce fluórované uhľovodíkyN
20 01 35Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 20012, obsahujúce nebezpečné častiN
20 01 36Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135O

Zoznam odpadov, pri ktorých sa vykonáva spracovanie odpadov z vyradených  elektrozariadení :

Kat. č. Názov odpadu Kat.
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160212 O
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 160215 O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 O

Na prevádzke sa vykonáva spracovanie odpadov z vyradených elektrozariadení a vyradené časti z elektrozariadení. Medzi predmetné odpady patria predovšetkým elektroodpady kategórie:

  

Kategória č. 1 Veľké domáce spotrebiče 
1.5 Práčky 
1.6 Sušičky 
1.7 Umývačky riadu 
1.8 Sporáky a rúry na pečenie
 
1.9 Elektrické sporáky 
1.10 Elektrické varné dosky 
1.11 Mikrovlnné rúry 
1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín 
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie 

1.14 Elektrické radiátory
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie 
1.16 Elektrické ventilátory

1.19. Iné

 

Kategória č. 2 Malé domáce spotrebiče 
2.1 Vysávače 
2.2 Čističe kobercov
2.3 Iné spotrebiče na čistenie
2.4 Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6 Hriankovače
2.7 Fritézy
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12 Váhy

2.13. Iné

 

Kategória č. 3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia Centralizované spracovanie údajov 


3.1 Servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tlačiarne
Osobné počítače

3.4 Osobné počítače (vrátane procesora, myši, a klávesnice)
3.5 Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov 
3.6 Klávesnice

3.7 Polohovacie zariadenia k osobným počítačom

3.8 Reproduktory k osobným počítačom

3.9 Laptopy

3.10 Notebooky
3.11 Elektronické diáre
3.12 Tlačiarne – bez toneru
3.13 Kopírovacie zariadenia
3.14 Elektrické a elektronické písacie stroje
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky

3.16 Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
3.17 Užívateľské terminály a systémy

3.18 Faxové prístroje
3.19 Telex

3.20 Telefónne prístroje
3.21 Telefónne automaty

3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje
3.23 Mobilné telefónne prístroje

3.24 Záznamníky
3.25 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

3.26 Iné (UPS, záložné zdroje)

 

Kategória č. 4 Spotrebná elektronika 
4.1 Rozhlasové prijímače
4.2 Televízne prijímače
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi zariadenia

4.6 Zosilňovače zvuku
4.7 Hudobné nástroje

4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií

4.9 Iné

 

Kategória č. 6 Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných strojov) 
6.1 Vŕtačky
6.2 Pílky
6.3 Šijacie stroje

6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo na podobné účely

6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

6.9 Iné

 

Kategória č. 7 Hračky, zariadenia na športové a rekreačné účely 
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2 Konzoly na videohry
7.3 Videohry
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6 Hracie automaty

7.7. Iné

 

Kategória č. 8 Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 
8.1 Zariadenia na rádioterapiu
8.2 Kardiologické prístroje
8.3 Prístroje na dialýzu

8.4 Dýchacie prístroje
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6 Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7 Analyzátory

8.9 Prístroje na fertilizačné testy
8.5 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia

8.6 Iné

 

Kategória č. 9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu 
9.1 Hlásiče elektrickej signalizácie
 (hlásiče len bez obsahu nebezpečných látok)

9.2 Tepelné regulátory
9.3 Termostaty
9.4 Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach (napr. ovládacie panely)

9.6 Iné

 

Kategória č. 10 Predajné automaty 
10.1 Predajné automaty na teplé nápoje
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4 Automaty na výdaj peňazí
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov

10.6 Iné

Zoznam druhov nebezpečných odpadov na ktoré je vydaný súhlas na prepravu :


Kat. č. Názov odpadu Kat.
08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci neb. Látky N
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N
15 01 10 Obaly obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie ... N
16 01 07 Olejové filtre N
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 N
16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 06 01 Olovené batérie N
16 06 02 Niklovo – kadmiové batérie N
16 07 08 Odpady obsahujúce olej N
16 07 09 Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
19 08 10 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 190809 N
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123 obsahujúce neb. látky N
02 01 08Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky (ďalej „NL“)N
06 04 04Odpady obsahujúce ortuťN
07 01 07Halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 13Tuhé odpady obsahujúce NLN
07 06 10Iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 10Iné filtračné koláče a použité absorbentyN
08 01 11Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NLN
08 01 13Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NLN
08 01 17Odpady z odstraňovania farby alebo laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NLN
08 03 12Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NLN
09 01 01Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorovN
09 01 02Roztoky vodorozpustných vývojok a ofsetových dosiekN
09 01 03Roztoky vývojok v rozpúšťadláchN
09 01 04Roztoky ustaľovačovN
12 01 10Syntetické rezné olejeN
13 01 05Nechlórované emulzieN
13 01 10Nechlórované minerálne hydraulické olejeN
13 01 11Syntetické hydraulické olejeN
13 01 12Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické olejeN
13 01 13Iné hydraulické olejeN
13 02 06Syntetické motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 07Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 03 07Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné olejeN
13 03 08Syntetické izolačné a teplonosné olejeN
13 03 09Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné olejeN
13 03 10Iné izolačné a teplonosné olejeN
13 05 01Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vodyN
13 05 03Kaly z lapačov nečistôtN
13 05 06Olej z odlučovačov oleja z vodyN
13 07 01Vykurovací olej a motorová naftaN
13 07 02BenzínN
13 07 03Iné paliváN
16 01 11Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbestN
16 01 13Brzdové kvapalinyN
16 01 14Nemrznúce kvapaliny obsahujúce NLN
16 01 21Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114N
16 03 03Anorganické odpady obsahujúce NLN
16 03 05Organické odpady obsahujúce NLN
16 05 07Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NLN
16 05 08Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NLN
16 06 06Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorovN
16 08 02Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovovN
16 08 07Použité katalyzátory kontaminované NLN
20 01 26Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 
20 01 33Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérieN

Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Ľ.Fullu č.7, Dlhé Diely (Karlova Ves) 841 05 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0903 400 728
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.