Prevádzka spoločnosti REMAS Servis, s.r.o. na ul. Bojnícka v Bratislave zabezpečuje pre klientov spoločnosti :

- odber a zhromažďovanie odpadov na základe súhlasu vydaného Okresným úradom životného prostredia v Bratislave
- prepravu ostatných odpadov, ale i nebezpečných odpadov vyžadujúcich ADR

Rozhodnutia okresného úradu o nakladaní s odpadmi:
OU-BA-OSZP3-2021/028245/MEN/III
Registrácia
Krajská preprava 2021 na rozšírený zber


Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zriadení na zber odpadov nakladá : 

Katalógové  číslo odpadu Názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z,z,, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov Kategória odpadu
07 02 13 Odpadový plast O
08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 01 18 Odpady z odstraňovania farby alebo laky iné ako uvedené v 080117 O
08 03 13 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O
08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 14  O
09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
10 11 03 Odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 101111 O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
16 01 03 Opotrebované pneumatiky O
16 01 12 Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 19 Plasty O
16 01 20 Sklo O
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 O
16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 05 09 Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506, 160507 alebo 160508 O
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O
16 08 01 Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, rodium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 O
16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov, inak nešpecifikované O
17 01 01 Betón O
17 01 02 Tehly O
17 01 03 Obkladačky, dlaždice,  keramika O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 04 01 Med, bronz, mosadz O
17 04 02 Hliník O
17 04 03 Olovo O
17 04 04 Zinok O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 06 Cín O
17 04 07 Zmiešané kovy O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 170410 O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07  O
17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 08 02 Stavebné materiály na báze iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903 O
18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 180108 O
18 02 06 Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 O
18 02 08 Liečivá iné ako uvedené v 180207 O
19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 190111 O
19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 10 01 Odpad zo železa a ocele O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 02 Železné kovy O
19 12 03 Neželezné kovy O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 05 Sklo O
19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 191206 O
19 12 08 Textílie O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 34 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 Zemina a kamenivo O
20 03 07 Objemný odpad O
02 01 08 Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky (ďalej „NL“) N
06 04 04 Odpady obsahujúce ortuť N
07 01 03 Organické halogénové rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 Halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 13 Tuhé odpady obsahujúce NL N
07 06 10 Iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 07 10 Iné filtračné koláče a použité absorbenty N
08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL N
08 01 13 Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL N
08 01 17 Odpady z odstraňovania farby alebo laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné NL N
08 03 12 Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca NL N
08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
09 01 01 Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 02 Roztoky vodorozpustných vývojok a ofsetových dosiek N
09 01 03 Roztoky vývojok v rozpúšťadlách N
09 01 04 Roztoky ustaľovačov N
12 01 10 Syntetické rezné oleje N
13 01 05 Nechlórované emulzie N
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 01 12 Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N
13 01 13 Iné hydraulické oleje N
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické mot., prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
13 03 08 Syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 Iné izolačné a teplonosné oleje N
13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 05 03 Kaly z lapačov nečistôt N
13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N
13 07 01 Vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 Benzín N
13 07 03 Iné palivá N
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
15 01 10 Obaly obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie ... N
16 01 07 Olejové filtre N
16 01 11 Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 01 13 Brzdové kvapaliny N
16 01 14 Nemrznúce kvapaliny obsahujúce NL N
16 01 21 Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114 N
16 02 11 Vyradené zariad. obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 N
16 03 03 Anorganické odpady obsahujúce NL N
16 03 05 Organické odpady obsahujúce NL N
16 05 07 Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL N
16 05 08 Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL N
16 06 01 Olovené batérie N
16 06 02 Niklovo – kadmiové batérie N
16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 07 08 Odpady obsahujúce olej N
16 07 09 Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
16 08 02 Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov N
16 08 07 Použité katalyzátory kontaminované NL N
17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
18 01 08 Cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 02 07 Cytotoxické a cytostatické liečivá N
19 08 10 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 190809 N
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123  obsahujúce neb. látky N

Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.