Odborná pomoc pri plnení legislatívnych povinností:

 • zabezpečenie rozborov odpadových vôd

 • vypracovanie oznámení o vypúšťaní odpadových vôd alebo osobitných vôd(tlačivá SHMÚ)

 • vypracovanie prevádzkových poriadkov pre odlučovače ropných látok

 • vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)

 • zabezpečenie povolenia na odber a vypúšťanie vôd
 • zabezpečenie služby vodohospodára v súlade s § 70 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách


Kontakt

 • REMAS Servis s.r.o.
 • Šaštínska 3, 841 04 Bratislava
 • ul. Šaštínska 3, Bratislava
 • ul. Bojnícka, Bratislava
 • 0911 787 567
 • remas@remas.sk
 • Tatrabanka, a.s.
  č.ú. 262 743 0337 / 1100
 • IČO 35 760 303
 • Facebook

Copyright 2015 REMAS Servis s.r.o.